Newton - Blue Mountain Camp - 1940s

Newton - Blue Mountain Camp - 1940s