Newton - The view along Spring Street - 1909

Newton - The view along Spring Street - 1909